צילום: אלבטרוס צילום אוויר בע"מ

אודות תומר אנרגיה

תומר אנרגיה הוקמה בשנת 2012 כחברה פרטית והחל משנת 2018 הינה  חברה ציבורית, שניירות הערך שלה (מניות ואגרות חוב) נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. אגרות החוב של החברה מדורגות על-ידי חברת מידרוג בע"מ בדירוג Aa3.il עם אופק יציב.

מטרות החברה הינן החזקה בתמלוגים של חברות העוסקות בתחום הנפט והגז. בהתאם לכך, תחום פעילותה הינו החזקה בזכות לקבלת תמלוגים ביחס לנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מחלקן של משלמות התמלוגים בחזקות תמר ודלית.