דירקטוריון החברה

יהונתן ליימן

יו"ר הדירקטוריון

מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיולי 2021.

שמעון גל

דירקטור בלתי תלוי

מכהן כדירקטור בלתי תלוי החל מחודש דצמבר 2020.

ריקי גרנות

דירקטורית חיצוני

מכהנת כדירקטורית חיצונית החל מחודש מאי 2021.

הדוויג (היידי) ארליך

דירקטורית חיצונית

מכהן כדירקטורית החל מחודש ספטמבר 2021.

רן שלח

דירקטור

מכהן כדירקטור החל מחודש אוגוסט 2023.

צחי גרוסוסר

דירקטור

מכהן כדירקטור החל מחודש אוגוסט 2023.