פרופיל החברה

תומר אנרגיה הינה חברת תשואה ייעודית, שניירות הערך שלה (מניות ואגרות חוב) נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, החל משנת 2018.

תחום פעילותה היחיד של החברה הוא החזקה בזכות לקבלת תמלוגי על ביחס לנפט ו/או גז ו/או חומרים אחרים בעלי ערך המופקים מחלקן של חברות וגופים שונים המחזיקים במאגרי נפט וגז הן בישראל והן בעולם.

התמלוג משולם לתומר אנרגיה מההכנסות של הגוף המשלם לפני ניכוי תמלוגים ותשלומים מכל סוג, לרבות הוצאות הפעלה והשקעות ולכן נקרא תמלוג על.

המודל העסקי של תומר אנרגיה מייצר ערך משמעותי לבעלי מניותיה

תומר אנרגיה איננה חברת גז ונפט תפעולית והיא אינה נושאת בהוצאות ובעלויות כלשהן בקשר לפעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה של נכסי נפט וגז.

תומר אנרגיה מאפשרת חשיפה ישירה, סחירה ובסיכון נמוך לתזרים המזומנים של נכסי גז ונפט, תוך הענקת האפשרות למשקיעים ליהנות מחלוקת דיבידנד שנתית.

בכוונת תומר אנרגיה לגדול ולגוון את תיק הנכסים שלה על-ידי רכישת תמלוגים נוספים מנכסי נפט וגז מפיקים או בשלבי פיתוח מתקדמים הן בישראל והן מחוץ לישראל.

ממשל תאגידי

תומר אנרגיה פועלת בשקיפות מלאה מול בעלי מניותיה ובכלל זה משקיעים מוסדיים תוך שמירה על ממשל תאגידי ברמה גבוהה בכל הקשור לפעילות הדירקטוריון וועדותיו, אתיקה והגינות, שומרי סף, ובקרה וביקורת פנימית.