ברוכים הבאים לאתר קשרי המשקיעים של חברת תומר אנרגיה

תומר אנרגיה הוקמה בשנת 2012 כחברה פרטית והחל משנת 2018 הינה  חברה ציבורית, שניירות הערך שלה (מניות ואגרות חוב) נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. אגרות החוב של החברה מדורגות על-ידי חברת מידרוג בע"מ בדירוג Aa3.il עם אופק יציב.

מטרות החברה הינן החזקה בתמלוגים של חברות העוסקות בתחום הנפט והגז. בהתאם לכך, תחום פעילותה הינו החזקה בזכות לקבלת תמלוגים ביחס לנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מחלקן של משלמות התמלוגים בחזקות תמר ודלית. .

בשנת 2018 רכשה החברה זכות לקבלת תמלוגי על בשיעור של 1.125% לפני החזר השקעה ו-4.875% לאחר החזר השקעה מניו-מד אנרג'י שותפות מוגבלת ומתמר פטרוליום בע"מ, מזכויותיה של ניו-מד* בשיעור של 22% (מתוך 100%), ומזכויותיה של תמר פטרוליום בשיעור של 9.25% (מתוך 100%), בחזקת תמר ודלית.

בחודש מרץ 2024 הושלמה עסקה לפיה רכשה החברה מדור חיפושי גז שותפות מוגבלת זכות לקבלת תמלוג בשיעור של 6.25% (ברוטו, לפני הוצאות ותמלוגים אחרים לרבות התמלוג למדינה לפי חוק הנפט) מזכויותיה של דור גז בשעור של 4% (מתוך 100%) בחזקת תמר ודלית. לפיכך, כיום השיעור המשויך בפועל לחברה מתוך הכנסות הפרויקט בחזקת תמר הינו בשיעור של 1.77%.

תומר אנרגיה איננה חברת גז ונפט תפעולית והיא אינה נושאת בהוצאות ובעלויות כלשהן בקשר לפעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה של נכסי נפט וגז.

תומר אנרגיה מאפשרת חשיפה ישירה, סחירה ובסיכון נמוך יחסית לתזרים המזומנים של נכסי נפט וגז, תוך הענקת האפשרות למשקיעים ליהנות מחלוקת דיבידנד.

בכוונת החברה להמשיך ולפעול בתחום העיסוק של החזקה בזכויות לקבלת תמלוגים מתאגידים העוסקים בתחום הנפט והגז בדגש על נכסים מפיקים ובשלבי פיתוח מתקדמים, והיא שואפת להגדיל ולגוון את אחזקותיה בתחום זה.

* ביום 9 בדצמבר 2021 השלימה ניו-מד עסקה למכירת מלוא יתרת זכויותיה בפרויקט תמר ל- Mubadala Energy (Tamar) RSC LTD  (שהינה תאגיד מקבוצת Mubadala Investment Company PJSC, שהיא חברה בבעלות ממשלת אבו דאבי) ו-  Tamar Investment 2 RSC Limited (המוחזקת על ידי Union Energy & Systems Operations Malta Ltd, שהיא חברה בבעלותו המלאה של מר אהרון גובר פרנקל)

מניית תומר אנרגיה

שם המניה

תומר אנרגיה

מחיר

1,587.00

אג'

שינוי

0.00

שינוי

0.00%

אחוז שינוי

נפח מסחר

0.00

נמוך יומי

0.00

אג'

גבוה יומי

0.00

אג'

נמוך שנתי

854.44

אג'

גבוה שנתי

1,617.00

אג'

עדכון אחרון: 18-07-2024 00:00